Monday, March 19, 2018

Resensie | Willie Burger - Die wêreld van die storie (2018)

Willie Burger - Die wêreld van die storie. J.L. Van Schaik, 2018. ISBN 9780627036071

Resensent: Joan Hambidge

Daar word heel dikwels gepolemiseer oor die stand van die Afrikaanse resensiekunde. En ongelukkig is daar iets van ‘n hooghartigheid te bespeur by sommige literatore wat neersien op die skryf van resensies in dagblaaie of op die internet. En boonop word jy as resensent blootgestel aan kritikasters of dwarsbrekers en hierom wil literatore nie deelneem aan die debat nie. Boonop is daar ou Crito wat dikwels nie die boek gelees het nie, maar stekies uitdeel.

Die beste stuurlui staan immers aan wal.

Willie Burger kan helaas nie van hierdie verwatenheid beskuldig word nie. Hy skryf resensies vir Vrouekeur en dagblaaie, en of ‘n mens verskil of nie, sy kritieke is teoreties begrond en insigryk. Soos sy artikels, veral oor Karel Schoeman.

Sopas het J.L. Van Schaik uitgewers sy boek oor fiksie, Die wêreld van die storie, gepubliseer, wat aansluit by die narratologiese studies van André P. Brink en Heilna du Plooy. Maar hierdie bydrae is meer as ‘n stugge stuk vertelkunde net gemik op Mieke Bal of Rimmon-Kenan. Dit gaan oor die verwondering van stories en wat in ‘n mens se gemoed plaasvind wanneer jy lees. Die teikenleser is dan eerder 'n jonger leser wat verskillende teenstrydige teorieë en denkrigtings op 'n hoogs leesbare en onderhoudende wyse kan meemaak.

Burger wys op verskillende leesbenaderings wat ons verbintenis tussen die werklikheid en ‘n kamma-wêreld bepaal. Derek Attridge se uitwys van die gevare van ‘n instrumentalistiese leesbenadering, met ander woorde, die leesaksie wat sekere patrone in ‘n teks wil raaksien om iets te probeer verstaan van die werklikheid.

"Outydse inleeskunde" (ook geroep: skeeloogkunde) om iets seksueels of homo-eroties in 'n doodstoneel in 'n Karel Schoeman-roman ín te lees of te projekteer, is 'n voorbeeld van hierdie instrumentalistiese benadering. Of om 'n hele gay-filmfees vanuit een teoretiese boek te lees. Jy besluit dus vooraf wat jy uit die teks wil kry; jy gee nie die teks 'n billike kans nie.

Hierteenoor is daar dan benaderings wat net die struktuur van die teks uitmekaar haal (ook geroep: laserkunde) wat weer tot gevolg het dat lesers buite ‘n letterkunde hierdie soort leesaksie as naïef en polities-irrelevant afmaak.

Daar is uiters insigryke sleutels vir alle lesers: o.a. Pascale Casanova se sieninge oor interne kritiek ("close reading") versus eksterne kritiek (kultuurstudie-benaderings).

Die wêreld-van-die-storie (van Roland Barthes tot Paul Ricoeur) is 'n komplekse een en kongresse in die narratologie behels dikwels polemieke oor die verskille tussen narratologiese klassifikasies. Burger gee 'n toeganklike blik vir jong lesers: Hierom "kammaspel". Identifisering en grensoorskryding teenoor outeursintensie en die metadiëgetiese struktuur van die teks. Hy wys tereg daarop hoe die buite-leser van Márquez nie onmiddellik die politieke dimensie van die teks snap nie. Boonop weet ons dat vele van die verwysings - aldus die skrywer self - in-grappies is tussen hom en Colombiaanse kritici!

S/Z (1970/1974) van Roland Barthes is 'n teks wat ontstaan het as 'n seminaar met nagraadse studente. Burger se studie het ontstaan as gesprekke met studente oor die komplekse rol van fiksie. Die voorblad is ook gerig op hierdie leser.

The teller or the tale? The tale or the teller? Inderdaad is fiksie dikwels vreemder as fiksie, weet ons. En hoe maak 'n mens met die volgende stukkie "waarheid" wat inspeel op ons ervaring van vraisemblance: die resensent sit in 'n restaurant in Hermanus en daar sit Steinhoff se Markus Jooste, The Wolf of Dorpstraat.

Hermeneutiese kode? Referensiële kode? Die lewe as 'n speurverhaal? Hier word ons geneem na bladsy 98 met die kommentaar oor die "gemaaktheid" van alle wêrelde, want gestel Jooste is / was net 'n romankarakter? Wat sou Fredric Jameson dan hiervan maak in sy siening van die leefwêreld in The Prison House of Language (1972)?

Gaan dit 'n ensiklopediese roman wees, word hierdie ontfusteling van ons eie whodunnit?

Of speel my eie siening van gewêreldheid ("worldedness") 'n rol in my interpretasie van hierdie debakel? Wat sou Rita Felski hiermee maak?

Daar word eweneens geskryf oor omvang en samehang in hierdie studie. En die afgrensing van kammawêrelde: grens tussen fiksie en mite; fiksie en realiteit; tussen fiksie en die leser (17).

Punte van kritiek:

Márquez se naam word verkeerd gespel (16, 129) en Sonja Loots se Sirkusboere word verkeerdelik as Boeresirkus aangedui (130).

Fredric Jameson, nie Frederic.

Op bladsy 153 word daar verwys na kursus; die woord het kennelik ingeglip, omdat die boek oorspronklik as notas vir studente bedoel is.

In die geheel gesien is dit 'n entoesiastiese gids wat verskillende aspekte van die verhouding tussen die kamma-wêreld van fiksie en die harde werklikheid (Barthes se vraisemblance) vir die jong student oopmaak.

(Hierdie resensie word geplaas met vriendelike vergunning van Beeld)


Resensie | Laurent Binet – The 7th function of language (2017)


Laurent Binet – The 7th function of language. Harvill Secker, 2017. ISBN 1357 9108642

In 1980 sterf die bekende teoretikus Roland Barthes toe 'n wasgoedlorrie hom omry. Barthes se bekende essay "The death of the author" (1967) is een van die belangrikste strukturalistiese tekste wat vra vir 'n fokus op die teks.

Die dood van die skrywer bedui immers die geboorte van die leser.

In 2017 verskyn 'n roman The seventh function of language van Laurent Binet waarin die dood van Barthes ondersoek word in 'n aweregse speurverhaal. Die roman is so geskryf dat sowel gewone lesers as teoreties-geskooldes dit sal geniet. Dit lees soos 'n hop on/hop off op 'n teoretiese bus met oogknippe na Umberto Eco se The role of the reader en Julia Kristeva se Desire in language. En Barthes se sieninge oor die skryflike en leesbare teks. Die roman lees soos 'n who's who van literatuurteoretici: Derrida, Jonathan Culler, Sollers, Searle, Judith Butler ...

Roman Jakobson se bekende sieninge oor die funksies van taal word hier verder gevoer: die sewende een behoort tot die domein van die okkulte. En waarom skeur Kristeva daardie nota op? Weet sy meer as wat sy te kenne gee?

Daar is 'n kongres by Cornell te Ithaca en die literêr-teoretiese dosent sal die roman kan voorskryf om al die strominge binne die filosofie en teorie te verduidelik.

Veral Barthes se vraisemblance (vrai = waar) is tersaaklik vir die lees van hierdie roman. Hoe sal die geskryfdes voel oor die stekies wat na hul uitgedeel word? Daar word soms intens persoonlike inligting openbaar en die venyn loop dik. Camille Paglia en Judith Butler loop erg deur. Soms wonder die speurder se adjunk of ons maar net karakters in 'n roman is. Maar dis die hele punt van die roman: as die postmodernisme alles tot teks verklaar is hierdie oorskrydings mos fyn?

'n Mens moet bepaald die skrywer bewonder vir sy enorme kennis en juistement het wyle Barbara Johnson 'n studie geskryf oor groot teoretici se lewens: Jakobson was 'n rokjagter; Barthes het saams in vroueklere die strate van Parys bewandel. Foucault was lief vir stoombaddens en drugs, glo.

Satires van die akademie is volop: David Lodge se Changing Places, o.a. en Malcolm Bradbury se tekste, soos Mensonge (Arena, 1987). Patricia Duncker se Hallucinating Foucault (Cox & Wyman, 1996) is eerder akademies-onthullend as satiries.

"All this must be considered as if spoken by a character in a novel”, skryf Barthes in sy outobiografiese -biografie Roland Barthes deur Roland Barthes, daardie baken uit 1977.

Bekende politici (en hulle gekonkel) vorm deel van die plot: Giscard d'Estaing en Mitterrand. En selfs tennis, o.a. Lendl versus Borg ...

Jacques Bayard en sy assistent Simon Herzog (wat resoneer met Saul Bellow se karakter Moses Herzog) is op 'n soektog na die verlore dokument. Indien Barthes wel so 'n belangrike dokument by hom gehad het, wat dan?

Die roman resoneer met die moderne wêreld se beheptheid met samesweringskomplotte. En dit vra belangrike vrae oor wat as alles maar net 'n floating signifier is.

Hoekom word daar 'n hand afgekap? Is dit dalk 'n verwysing na Barthes se beheptheid met die skrywershand? Of is die motto van Jacques Derrida dalk die wenk? Dat ons almal interpreteer vanuit ons eie ruses – dalk met die idee om te kroek? En hoe gemaak as jy 'n karakter in 'n roman is en die wrede verteller knou jou af?

Dit is 'n paper chase van formaat. Teen die einde raak dit 'n bietjie iets van af-show-ery. Apokaliptiese einde (selfs distopies) wanneer dit afspeel in Napoli.

Die vertaling van Sam Taylor lees vlot.

(Hierdie resensie word geplaas met vriendelike vergunning van Rapport)

Wednesday, March 14, 2018

Resensie | György Faludy – Villon Ballads (Vertaal deur Iván Kovács, 2018)

György Faludy's - Villon Ballads (vertaler: Iván Kovács). Amazon.com, 2018. ISBN 978 1975 831 677

Resensent: Joan Hambidge

I

Francois Villon is gebore in 1432, dieselfde jaar as wat Johanna van Arkel in Rouen verbrand is.

In hierdie vertaling vertel die skrywer, Iván Kovács, ons alles van Villon se lewe: dief, suiper, avonturier, gangster en lid van La Coquille, vermeende verkragter, tronkvoël …

Uiteindelik ‘n arm, onplesierige lewe wat eindig met sy dood (1463) iewers waar niemand geweet het waar hy hom bevind nie.

Ons lees dan oor die Hongaarse skrywer, György Faludy, se lewe: sosialis, aktivis, swerwer, skrywer van samizdat-tekste en van sy dood in September, 2006.

Faludy sien sy tekste eerder as herskrywings en herinterpretasies as vertalings. Weens die politieke onrus in sy geboorteland skep hy ‘n fiktiewe Villon waardeur hy buikspreek en sy eie kritiek lewer deur die gedigte. Hy word gekritiseer deur Eckhardt, ‘n dosent in die Franse departement wat die polisie versoek om hierdie openbare voorlesings te verbied. Hy word gesien as ‘n “Communist stripling”, maar die obseniteite van Villon se verse ontlok wel groot applous by die toehoorders.

Hy word na ‘n kamp in Recsek gestuur. Hy verlaat Hongarye en keer terug in 1946 na ‘n verblyf o.a. in Parys, Florence, Malta en Toronto. (Daar is ‘n gedenkdienspark opgerig vir hom in Toronto met ‘n gedig in sowel Engels as Hongaars. Dit heet “Michelangelo's Last Prayer”.)

Dit was die tyd van Hitler en alles wat daarmee gepaardgegaan het. In 1949 word hy tronk toe gestuur vanweë sy botsings met die kommunistiese party en weens fabulasies deur vyande. 

Die ironie is dat hy self sosialisties en liberaal was in sy uitkyk. (Sy Joodsheid kan egter nie misgekyk word nie.)

My Happy Days in Hell (Pokolbéli víg napjaim) is die titel van sy memoir.

II

En nou kom ‘n Suid-Afrikaanse skrywer van Hongaarse oorsprong en hy bring vir ons hierdie fassinerende tekste byeen. Boonop skryf hy self gedigte oor Villon in Afrikaans: “Villon veroordeel” en “Villon se dood”.  Oor hierdie vertaler het ek al positief geskryf (Woorde wat weeg/ Attila József - Suburban night and other poems (A New translation by Iván Kovács, 2016)Besoek 13 Maart 2018).

Hierdie driemanskap Villon/ Faludy / Kovács neem my toe terug na Uys Krige se Ballades van Villon gepubliseer in 1987 deur Human & Rousseau.

En na Peter Blum se klassieke vers uit Steenbok tot Poolsee (1955), ’n gedig in die Franse balladevorm:

Ballade van die getroude bemindes
’n Wintervers vir twee stemme

Die blare val, die water gly;
ek sit by Tante en drink tee:
Sy het die jongste nuus vir my.
“Wat het geword van Elsabé?”
“Hy’t destyds al na haar gevry …
Nog bietjie koek, Piet?” “Dankie, nee.”
“Dit was die mooiste trouery …”
Wat het geword van Elsabé?

Die lug is koud en grys daarbo.
“Sy het nou onlangs eers getrou …”
My tante praat – dis sus of so.
“Wat het geword van Isabeau?”
“Op ’n groot plaas in die Karoo …”
Ek wonder of sy nog onthou.
“Skatryk …” “Ja-nee, ek wil dit glo.”
Wat het geword van Isabeau?

Dit is die winterwind wat waai.
Ja-nee, wat help dit om te kla?
“Hy’t maandelank by haar gedraai …”
“Wat het geword van Ursula?”
“Haar bruidsgoed was nou rêrig fraai …
Nog bietjie tee, Piet?” “Dankie, ja.”
“Borduurwerk op haar nagkabaai …”
Wat het geword van Ursula?

L’Envoi

Hul kiekies het ek nog behou.
Wat het geword van Ursula?
Ek sit by Tante en drink tee;
Die selfverwyt begin te pla.
Wat het geword van Isabeau?
Wat het geword van Elsabé?

Al hierdie skrywers / vertalers is buitestaanders. Of reisigers vanuit hul eie lande; of mense wat beskou word as immigrante.

Digters is in wese woordimmigrante wat buite die grense van normale woordordes en betekenisse ‘n alternatiewe wêreld skep.

Dit is ‘n besonder mooi uitgawe hierdie wat gedigte en lito’s bevat. Iván Kovács se vertalings is besonder insigryk. Hulle praat met hierdie leser wat uiteraard nie die oorspronklike Hongaars ken om dit te kan vergelyk nie. Ek lees dit dus net as Engelse tekste – en vir my werk dit.

Ons lees ook hoe die digter “Dance Macabre” en “The Testament” geskep het en in hierdie versameling ingesneak het. Die digkuns dus as ‘n voertuig van protes teen die heersende orde ontlok, soos reeds genoem, kritiek van die Villon-kenners. Uiteindelik met die terugkeer na Hongarye kry Faludy se eie gedigte minder aandag as die Villon-tekste. Vir bykans ‘n halfeeu het hy geworstel met Villon.

Die bekende “Ballad of the Beauties of Bygone days” met sy refrein (“Tell me what has happened to yesteryear’s snow?”) is losser in struktuur as Krige se vertaling “Ballade van die dames van weleer”) met sy rympatrone en refrein (“Maar waar’s die sneeu van voorverlede jaar?”).

III

Ons is toenemend al hoe meer bewus van vertalings en die belang daarvan vir ons lesers. Uiteraard kan daar verskillende weergawes van tekste bestaan, omdat elke leeservaring ‘n interpretasie van ‘n teks impliseer. Dit is ‘n teks wat ‘n wye leesgehoor verdien. Die voorblad van Hans Baldung (Three Ages of woman and Death) aktiveer presies wat met ‘n vertaling gebeur. ‘n Lewende man versus die dood wat sinspeel op die onmoontlikheid van die korrekte interpretasie.

* Die boek kan net aanlyn van Amazon handelspunte oorsee bestel word, en van takealot.com en loot.co.za in Suid-Afrika.